רבים מתבלבלים ואינם מודעים להגדרה של תאגיד. מהו תאגיד ?
אישיות משפטית עצמאית ומלאכותית בעלת כשרות כללית, הנושאת מיום הקמתה ועד ליום חיסולה בזכויות ובחובות משלה.

ישנם מספר סוגי תאגידים, בין היתר, כגון:

 • שותפות.

 • עמותה.

 • אגודה שיתופית.

 • חברה לתועלת הציבור.

 • חברה פרטית.

 • חברה ציבורית.

האורגנים בחברה:

סיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות. האסיפה הכללית הינה בעלי המניות של החברה, אנשים אשר מחזיקים במניות החברה, בכך, מעניקה לבעלי המניות בחברה זכות לשליטה בחברה על ידי הצבעה באספות הכלליות.

מועצת המנהלים של החברה, הם ממונים על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות. הדריקטוריון הנו הסמכות המבצעת, המוציאה לפועל את רצונם של בעלי המניות, ובנוסף מתווה הוא את מדיניות החברה ומפקח על ביצועי תפקידי המנכ"ל ופעילויותיו.

המנכ"ל אחראי לניהול השוטף של החברה במסגרת הדיונית שקבע הדירקטוריון, והוא כפוף לדריקטוריון. נושאי המשרה כפופים הם למנכ"ל, בין במישרין ובין בעקיפין. נושאי המשרה חבים כלפי החברה הן חובת זהירות והן חובת אמונים.

האישיות המשפטית של החברה

חברה היא אישיות משפטית כשרה לכל זכות, חובה ופעולה המתיישבת עם אופיה וטבעה כגוף מואגד. הנ"ל קובע כי לחברה קיום משפטי עצמאי ונפרד מבעל מניותיה ואף מאלו הפועלים בשמה. קיומה של החברה הינו מיום התאגדותה, המצוין בתעודת ההתאגדות.

הרמת מסך ההתאגדות

חברה מהווה אישיות משפטית נפרדת מבעלי מניותיה, וככלל, אין לייחס לבעלי מניות החברה את חובה של החברה. לכלל זה מספר חריגים, ובהליך זה אשר נקרא "הרמת מסך", רשאי בית המשפט לייחס חוב של חברה לבעל מניה בה, אם מצא בית המשפט כי בנסיבות העניין צודק ונכון לעשות כן.

מה הם התנאים להרמת מסך ההתאגדות ?

התנאים להרמת מסך מפורטים בסעיף 6 לחוק החברות תשנ"ט-1999 (להלן "חוק החברות"):

 1. שימוש באישיות המשפטית באופן שיש בו כדי להונות אדם או לקפח נושה של החברה.
 2. באופן הפוגע בתכלית החברה ותוך נטילת סיכון בלתי סביר באשר ליכולתה של החברה לפרוע את חובותיה, ובלבד שבעל המניה היה מודע לשימוש כאמור.

בפעולה זו, בעצם בית המשפט משית חוב של החברה, על בעל מניות החברה (אדם פרטי ו/או תאגיד אחר), ובכך, מאפשר לנושה להיפרע מבעל מניות החברה וזאת בנוסף לחברה.

תביעה נגזרת

תביעה נגזרת היא תביעה בשם החברה בשל עילת תביעה של החברה, בזמן שהחברה נמנעת מלמצות את זכויותיה לתבוע. אם תתקבל התביעה, ינתן פסק דין לזכות החברה. תביעה נגזרת תוגש לבית המשפט המוסמך לדון בתובענה זו, הלא הוא בית המשפט המחוזי [ ואם הסמכות המקומית מסורה למחוז תל אביב, תוגש התביעה למחלקה הכלכלית ].

מי רשאי להגיש תביעה נגזרת:

 • דירקטור בחברה

 • בעל מניות בחברה.

 • נושה של החברה, במידה ועילת התובענה היא חלוקה אסורה.

נדגיש כי טרם הגשת התובענה הנגזרת, על המעוניין לפנות לחברה בכתב וידרוש ממנה למצות את זכויותיה בדרך של הגשת תובענה. החברה תודיע למעוניין על הדרך שנקטה בתוך 45 יום מקבלת פניית המעוניין.

במקרים מסוימים, ינתן פטור מפנייה לחברה טרם הגשת התובענה. במקרה בו לאורגן החברה המוסמך להחליט על הגשת התביעה, עניין אישי בהחלטה ו/או אם קיים חשש סביר כי פנייה זו לחברה תפגע באפשרות לקבל את הסעד המבוקש. במידה והתביעה הנגזרת מאושרת, מנהל המעוניין את התובענה בשם החברה, וכל אשר יפסק בביהמ"ש, יפסק לזכות או לחובת החברה, ולא לזכות או לחובת המעוניין.

פירוק חברה

ישנן מספר אפשרויות לפירוק חברה:

 1. פירוק חברה מרצון.
 2. פירוק חברה על ידי בית המשפט.

במהלך פירוק חברה, מכנסים את כלל נכסי החברה, מממשים את נכסי החברה ומחלקים את התמורה בין נושי החברה, בהתאם לסדרי הקדימויות הקבועים בדין ובתקנון החברה. לצורך כך, ימונה מפרק, אשר נוטל לידיו את סמכויות הדריקטוריון ומכנס את נכסי החברה.

בהתאם לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 – נקבע והוסף סעיף 342ד לחוק החברות, הקובע, בין היתר, כי אם מתקיימים לגבי חברה הליכי חדלות פירעון, לא יחולו הליכי הפירוק לפי חלק זה.

נדגיש כי בית המשפט המוסמך להליך פירוק חברות הוא בית המשפט המחוזי.

פירוק חברה מרצון

בהנחה והחברה ברת כושר פרעון והצדדים מקבלים החלטה כדין על פירוקה, הליך פירוק החברה מתבצע מול רשם החברות.
על דירקטוריון להצהיר שהחברה בעלת כושר פירעון לפרוע את כל חובותיה, ולאחר מכן ניתן להתחיל את הליך הפירוק. במצב זה, אין צורך לפנות לבית המשפט על מנת שיפרק החברה, ההליך הוא הליך יעיל, במסגרתו מתמנה מפרק, לו מוקנים נכסי החברה והוא אמון על פעילותה בתקופת הפירוק. על המפרק לפעול לכנס את נכסי החברה, לפרוע את חובות החברה (ככל וקיימים) ולחלק את העודפים כדין.

לאחר מכן ניתן לעתור לחיסול החברה באופן סופי ומוחלט. חשוב לציין כי במקרים רבים החברות צוברות חובות של אגרות לרשם החברות, היות וכל חברה מחויבת באגרה שנתית בסך של כ-1,500 ש"ח, ובמקרים רבים החברה לא הייתה פעילה מספר שנים עד שמגיע יום חיסולה. במצבים אלו יש לפעול ולפרוע את חובות האגרות לשנים בהם החברה הייתה פעילה ולבקש לבטל את יתרת האגרות, לשנים בהם החברה לא הייתה פעילה, בצירוף אסמכתאות לכך. כך, ניתן להמנע מתשלום אותן אגרות שהושתו על החברה על ידי רשם החברות.

עורך דין פירוק חברה

משרדנו מתמחה בתחום דיני החברות. כלל ידוע הוא כי ייעוץ משפטי נכון ומתאים עתיד לחסוך לחברות סכומי כספים בלתי מבוטלים, ואף סנקציות פליליות לבעלי המניות. מומלץ לכל חברה, באשר היא, להסתייע בעורך דין מסחרי ופירוק חברות בתחום כדרך קבע, אשר ילווה את החברה, יתן מענה למלוא שאלות אורגני החברה וייצג נאמנה את החברה.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il