כתב ערבות

כתב הערבות הינו התחייבות של אדם לקיים את חיובו של אדם אחר כלפי צד שלישי. כתב הערבות עתיד להתממש רק כאשר האדם שעבורו נחתמה הערבות, החייב, אינו עומד בהתחייבותו בהתאם להסכם שעשה עם הצד השלישי, הנושה .

כידוע, ישנם מקרים רבים בהם הנושה מתנה, הלכה למעשה, את ההתקשרות בין הצדדים בהעמדת ערב, לצורך הבטחת קיום החיוב לטובתו. המקרה השכיח ביותר בו אדם מן היישוב חותם ערבות עבור חייב הינו בגין העמדת הלוואה מן הבנק.

אימתי מקבל כתב הערבות משמעות ?

כאשר ישנה הפרה של ההסכם בין החייב לנושה, קרי, החייב אינו עומד בהתחייבותו כלפי הנושה, הערבות אותה חתם הערב בעצם "נכנסת לתוקף" ומקבלת משמעות.

ערב מוגן

מושג שכיח ומשמעותי בנושא הערבות,  הינו המושג "ערב מוגן", כהגדרתו בחוק הערבות, תשכ"ז-1967. ערב מוגן זכאי ונהנה מהגנות נוספות, אשר אינן חלות על ערב שאינו ערב מוגן, כשם המונח.

חוק הערבות קבע מספר קריטריונים על מנת "להנות" מהגנת הערבות המוגנת, ולזכאות המונח "ערב מוגן".ראשית, לא יהיה ניתן לגבות את החיוב מן הערב המוגן עד אשר ראש ההוצאה לפועל אישר כי מוצו הליכי הגבייה כנגד החייב, וללא הועיל, או במקרים נוספים המנויים בחוק הערבות.

הפטרת הערבות

ישנם מקרים בהם על אף חתימת הערבות, ייתכן והערב יהיה מופטר ממילוי החיוב לנושה, על כן אין לזלזל בחשיבותה של בדיקת הסכם הערבות בצורה ראויה, להלן מספר דוגמאות:

  1. הנושה גרם לחייב לאי מילוי החיוב.
  2. הנושה גרם לפקיעת ערובה שנועדה להבטיח את החיוב, מופטר הערב כדי סכום הנזק.
  3. התיישנה התביעה כנגד החייב.
  4. הערב זכאי לטעון כל טענת הגנה שעומדת לחייב כנגד הנושה.

כמו כן, הקנה המחוקק, במרבית המקרים, זכות שיפוי של הערב מן החייב, כלומר הזכות להפרע ממנו את אשר הוציא בגין מילוי ערבותו, אם וכאשר מילא הערב את החיוב כלפי הנושה במקום החייב.

הפטרת הערבות המוגנת

הערב המוגן עשוי להיות מופטר מן החיוב לנושה במקרים נוספים, להלן מספר דוגמאות:

  1. על הנושה לשלוח הודעה לערב בדבר אי עמידתו של החייב בהתחייבותו כלפי הנושה תוך 90 יום מיום ההפרה, ובמידה ולא נשלח לערב הודעה על כך, מופטר הוא מסכום הנזק שנגרם לו עקב כך.
  2. הערב המוגן חב אך ורק בחלקו היחסי בהתאם לסכום הערבות, בהתאם למספר הערבים.
  3. על הנושה חלה חובת גילוי נרחבת כלפי הערב המוגן, לפני כריתת חוזה הערבות, בדבר התחייבותו של החייב כלפי הנושה.
מימוש כתב הערבות

את כתב הערבות ניתן לממש, לרוב, יחד עם ההליך המשפטי המתנהל מול החייב. מצרפים את הערב כנתבע לתביעה במקרים מסוימים, ניתן אף לצרף את הערב כחייב ישירות לתיק ההוצאה לפועל, כאשר התיק נפתח כבקשה לביצוע שטר.

הערבות כחוזה וחובות זהירות של בנק כנושה מקצועי

חשוב לזכור כי הסכם הערבות, לרוב, הינו הסכם חוזי לכל דבר, ולפיכך, כפוף ההסכם אף לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, וניתן לתקוף את הסכם הערבות גם במישור זה. יתרה מזאת, במקרה בו הנושה הוא בנק, חב הבנק בחובת זהירות כלפי הערב, ויש לבחון האם הפר הבנק את חובת הזהירות כלפי הערב. ביהמ"ש קבע במספר פסקי דין כי ישנם מקרים בהם הפרת חובת הזהירות של הבנק כלפי הערב תביא עד לידי פקיעת הערבות, ובכך, מופטר הערב מן הערבות.

עורך דין ערבות

חתימה על הערבות הינה דבר שכיח בעידן של היום. מרבית האנשים כלל לא מייחסים חשיבות לחתימת הערבות, אלא סומכים "בעיניים עצומות" על צד שלישי, לו הם חתמו את הערבות. הבעיה מתעוררת כאשר צד שלישי לא עומד בהתחייבותו כלפי הנושה והנושה נוקש בדלתו אל עבר הערב.

חשוב לזכור, ישנם מקרים רבים בהם ערב, על אחת כמה וכמה, ערב מוגן, יוכלו להיות מופטרים מן הערבות ו/או לפחות ממקצתה.
יש להקדים את התרופה למכה, במידה וידוע לכם שצד שלישי לא עומד בהתחייבותו כלפי הנושא, יש להיוועץ באופן מידי עם עורך הדין ערבות ואזרחי, לצורך בחינת האפשרויות העומדות לרשותכם.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il