ביום 15.09.19 נכנס לתוקף חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

החודש החדש מחליף את הדין שהיה קיים ערב כניסתו לתוקף על פי פקודת פשיטת רגל [נוסח חדש], תש"ם-1980 והחלקים הרלוונטים בהתאם להוראות פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983. החוק בעצם מאגד, בחקיקה ראשית אחת, את מלוא הליכי חדלות הפירעון, הן לגבי יחידים והן לגבי תאגידים, וכיום עוסק בתחום עורך דין חדלות פירעון.

מצב של חדלות פירעון הוגדר בסעיף 2 לחוק, שקובע כי: חדלות פירעון היא מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

במסגרת החוק החדש המחוקק ראה לנגד עיניו והדגיש רצונו לסייע ולשקם את היחידים, חדלי הפירעון, באופן כלכלי ולקדם את שילובם של היחידים בחברה, כשלבסוף, יקבל היחיד צו הפטר, בהליך מהיר באופן יחסי, אשר יפטור אותו מחובותיו ויאפשר לו לקבל 'התחלה חדשה'. באופן דומה, החוק שם דגשו לאפשרות של שיקום כלכלי של תאגיד והמשך הפעלתו תוך השאת רווחיו תוך ביצוע 'תספורת' לחלק מנושי התאגיד.

ההליך מונה מספר שלבים, כאשר השלב הראשון הוא הגשת בקשה למתן צו לפתיחת הליכים.
אנו מתמחים בליווי יחידים ותאגידים, כאחד, בהליכי חדלות פירעון. החל מן השלב הראשוני, של הגשת הבקשה והערכת הסיכויים, עד לשלב הסופי.

עורך דין פשיטת רגל

עורך דין חדלות פירעון

בחירת עורך דין מתאים להליך זה אינה ההחלטה פשוטה. מדובר על הליך משמעותי, אשר יש לבחור באיש אמון אשר הינכם מאמינים שיבצע את מלאכתו נאמנה.
נציין כי חוק חדלות פירעון החדש הכיר במציאות היום-יומית במדינת ישראל ובעוצמת תופעת חדלות הפירעון, אשר, הלכה למעשה, קבע כי מדובר ב'כשל אשראי המהווה חלק ממהלך העסקים הרגיל של שוק האשראי', ולא חלילה כעוולה או פגם מוסרי ונתן דגש להליך שיקומו הכלכלי של החייב, כאשר המחוקק הבין שאינטרס הציבור שחייב יחיד יסיים את ההליך באופן מהיר תוך קבלת הפטר וחזרתו לשוק העבודה.

המונח 'פשיטת רגל' כבר לא קיים והוחלף ב'חדל פירעון'. הטרמינולוגיה השונה מבהירה כי אין המדובר בהליך שבו חייב יחיד 'פושט את רגלו' בפני נושיו, אלא הליך משפטי מותאם של חדלות פירעון כלכלית. באופן זהה, על החייב היחיד לחפש עורך דין חדלות פירעון ולא עורך דין פשיטת רגל, כפי בעבר.

משדרנו בעל ניסיון במציאת פתרונות יצירתיים לשם שיקום תאגידים, המשך הפעלתם באמצעות תוכנית מסודרת להסדרת מצבו הכלכלי של התאגיד תוך ביצוע 'תספורת' לנושים או לחלקם, וזאת חלף קריסת התאגיד מקום שבו הדברים לא מבוצעים בתזמון הנכון ובצורה מתאימה.
הנה כי כן, אין להמעיט בחשיבותו הרבה של השלב הראשוני של פנייה לעורך דין חדלות פירעון מתאים ומקצועי כבר בשלב הראשוני, בטרם פתיחת כל הליך ובטרם התאגיד או היחיד הגיעו למצב של אל חזור, שאו אז יהא מאוחר מדי, וזאת לשם בחינת המקרה גופו, התאמה של הנסיבות הקונקרטיות ומציאת פתרון הולם ומתאים לכל דרישה תוך הגנה מקסימלית על לקוחותינו.

להלן נסקור את הליכי חדלות הפירעון, בהבחנה בין יחידים לתאגידים.

להלן שלבי הליך חדלות פירעון של יחיד:
צו פתיחת הליכים

בקשה למתן צו לפתיחת הליכים

ההליך מתחיל בבקשה למתן צו לפתיחת הליכים. את הבקשה יכול להגיש היחיד, בתנאים מסוימים ובמידה והוא חדל פירעון או שהצו יסייע לו להימנע ממצב של חדלות פירעון.
כמו כן, את הבקשה יכולים להגיש היועץ המשפטי לממשלה (כשיש עניין ציבורי לכך) או נושה, כאשר ככל והבקשה מוגשת ע"י אלו, תנאי להגשתה הוא שהיחיד הוא חדל פירעון, כשהנטל להוכיח זאת מוטל עליהם וכשהגיע מועד הפירעון של חוב היחיד לנושה.

במידה וטרם הגיע מועד פירעונו של החוב כלפי הנושה, רשאים אלו הוא להגיש הבקשה בהתקיים תנאים מצומצים המוגדרים בחוק.

צו לשיקום כלכלי

צו לשיקום כלכלי

לאחר מתן צו לפתיחת הליכים, מתמנה נאמן אשר, בין היתר, בוחן בבדיקה מקיפה את מצבו הכלכלי של היחיד, נכסיו ועוד. הנאמן יגיש דו"ח בדבר לממונה, והממונה יגיש לבית המשפט הצעת תכנית לשיקום הכלכלי של היחיד, ואו אז יינתן צו לשיקום כלכלי של היחיד.

הצו יכיל קביעות, בין היתר, לגבי חובות תשלומים על היחיד, נכסי היחיד שיכללו בקופת הנשייה, אופן מימוש נכסי היחיד ועוד. תקופת הצו תהא לשלוש שנים, אולם בית המשפט רשאי להאריך מועד זה בתנאים מסוימים. ההליך המקביל בעבר היה קרוי צו הכרזה על פשיטת רגל.

צו הפטר
צו הפטר

במעמד קביעת הצו לשיקום הכלכלי, רשאי בית המשפט ליתן ליחיד צו הפטר לאלתר, וזאת במקרים בהם מצא בית המשפט, בין היתר, כי כושר השתכרותו של היחיד אינו עולה על דמי מחייתו.
במקרים אלו, יכול והיחיד יקבל הפטר באופן מידי ויופטר מחובותיו שצו ההפטר חל עליהם.

יחד עם זאת, ברוב המוחלט של המקרים, יינתן צו הפטר בחלוף התקופה שנבעה בצו לשיקום כלכלי ובכפוף לעמידתו, כאשר ניתן, במקרים מסויימים, לבקש לשלם את יתרת התשלומים בפעימה אחת ובאופן מהוון באופן מידי ולקבל צו הפטר מידי. חשוב להבין שקיימים חבויות שצו ההפטר עשוי לא לחול עליהם.

להלן שלבי הליך חדלות פירעון של תאגיד:
צו פתיחת הליכים

בקשה למתן צו לפתיחת הליכים

ההליך מתחיל בבקשה למתן צו לפתיחת הליכים. את הבקשה יכול להגיש התאגיד, במידה וחובותיו עולים ע"ס של 25,000 ש"ח והוא חדל פירעון או שהצו יסייע לתאגיד להימנע מחדלות פירעון.
כמו כן, את הבקשה יכולים להגיש היועץ המשפטי לממשלה (כשיש עניין ציבורי לכך) או נושה, כאשר ככל והבקשה מוגשת ע"י אלו, תנאי להגשתה הוא שהתאגיד חדל פירעון, כשהנטל להוכיח זאת מוטל עליהם וכשהגיע מועד הפירעון של חוב התאגיד לנושה.

במידה וטרם הגיע מועד פירעונו של החוב כלפי הנושה, רשאים אלו הוא להגיש הבקשה בהתקיים תנאים מצומצים המוגדרים בחוק.

צו לשיקום כלכלי של התאגיד

צו לשיקומו הכלכלי של התאגיד

במסגרת מתן צו לפתיחת הליכים, בית המשפט מורה על שיקומו הכלכלי של התאגיד, ככל והתנאים לכך מתקיימים או על פירוק התאגיד וכן מורה על הקפאת ההליכים כנגד התאגיד. במסגרת זו מתמנה נאמן אשר, בין היתר, מיישם את הליכי חדלות הפירעון על התאגיד.

על הנאמן מוטלת החובה להכריע בתביעות החוב, לכינוס נכסי התאגיד וניהולם. ככל והורה בית המשפט על שיקומו הכלכלי של התאגיד, יגבש הנאמן את הדרך המיטבית לשיקומו ויפעל ליישומה, תוך הפעלת התאגיד כדי לאפשר המשך קיומו כעסק פעיל עד לשיקומו הכלכלי, כאשר שיקומו של התאגיד יכול ותהא על דרך של תכנית לשיקום כלכלי ובאישור בית המשפט, עם ביצוע 'תספורת' לנושי התאגיד או לחלקם או באמצעות מכירת הפעילות העסקית של התאגיד או בכל דרך מתאימה אחרת.

צו פירוק
צו לחיסול התאגיד

ככל ובית המשפט מורה על פירוק התאגיד, בין אם ההחלטה ניתנת במסגרת הצו לפתיחת הליכים ובין אם ההחלטה ניתנת לאחר שמצא שאין סיכוי סביר לשיקומו הכלכלי של התאגיד לאחר מתן הצו לשיקום כלכלי או כי המשך הפעלת התאגיד יפגע בנושים, יפעל הנאמן שמונה למימוש נכסי קופת הנשייה ולחלוקתם לנושי התאגיד.

בית המשפט רשאי להורות על המשך הפעלת התאגיד לתקופה מסוימת לשם פירוקו או לשם השאת תשואת שיעור החוב לנושי התאגיד. בתום הפירוק יתן בית המשפט צו לחיסול התאגיד.

הליכים משותפים ליחיד ותאגיד:
צו הפטר
הסדר חוב

במסגרת החוק, ישנה אפשרות לנקוט בהליך ובפנייה לבית המשפט לשם אישור הסדר חוב, שלא על דרך צו לפתיחת הליכים. במסגרת זו, יכול היחיד או התאגיד לפנות, בבקשה לאישור הסדר חוב ומבלי שיינתן כנגדו צו לפתיחת הליכים, כאשר בידיו האפשרות להגיש כל הצעה שיראה לנכון, ללא מינימום הקבוע בדין.

במקרים מתאימים, אופציה זו היא האופציה הנכונה ביותר.

ייצוג בהליך חדלות פירעון
ייצוג בהליך חדלות פירעון

במקרים רבים אנשים יחידים, כמו גם תאגידים, מבקשים למצוא מקלט באופן "אוטומטי" בהליכי חדלות פרעון. כך, משרדנו מקבל פניות רבות מאנשים המבקשים להתחיל הליך של 'פשיטת רגל' מבלי שהם יודעים במה זה כרוך והאם ההליך מתאים עבורם, כאשר במקרים רבים ישנם הליכים אחרים שתואמים את מצבם בצורה מירבית.

משרדנו בעל ניסיון רב בהליכי חדלות פרעון ואנו מסייעים בקבלת ההחלטה החשובה ביותר הניצבת בפני כל חייב, שהיא בחירת ההליך המתאים עבורו, כמו כן מציאת פתרונות יצירתיים כיצד יש לפעול במצב של חדלות פירעון ולמנוע את פירוק התאגיד תוך השאת רווחיו, שיקומו בתוכנית מסודרת וכן הגנה מיטבית על לקוחותינו.

אין להכביר במילים בדבר חשיבותו של בחירת עורך דין חדלות פירעון מתאים ומקצועי לייצוג וטיפול בנושא הרגיש, מראשיתו ועד סופו.

מעוניינים ליצור קשר עם עורכי הדין במשרד ? אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

פנייה לעורכי הדין

מעוניינים ליצור קשר עם עורכי הדין במשרד ? אנא מלאו את הפרטים ונחזור אליכם

פנייה לעורכי הדין