האם ניתן לבטל חוזה ?

לא פעם התקשרנו בחוזה, ולאחר מכן, לאחר מחשבה נוספת, חשקנו בביטולו. במקרים אלו יש לנקוט במשנה זהירות, שכן, הדעה הרווחת היא, בהתאם להלכתו של בית המשפט העליון, כי חוזים צריך לכבד ולקיים.

מאחורי עמדתו זו של בית המשפט העליון עומדת בתפיסה כי חברה יעילה היא חברה המכבדת חוזים. הדבר נובע הן מחובתו המשפטית של האדם והן מחובתו המוסרית, מכוח התקשרות ההסכם.

יחד עם זאת, במקרים מסוימים, ניתן יהיה לבטל הסכם / חוזה, וזאת במספר מישורים. במאמר זה אנו נתייחס בעיקרו לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973. לא נתייחס במאמר זה ביטול עסקאות מכוח חוק הגנת הצרכן ו/או תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 ו/או מכוח כל דין אחר.

תום הלב

יש לזכור כי על ביטול החוזה להתקיים בתום לב. עקרון תום הלב עובר כחוט השני ומלווה אותנו לכל אורך ההסכם. החל מחובה לנהוג בתום לב במהלך המשא ומתן וכלה בתום לב לאחר כריתת החוזה, בקיום ההסכם ואף בביטולו.

עורך דין חוזים

המלצתנו הטובה ביותר היא להסתייע, מראש, בשירותיו של עורך דין חוזים הבקיא ברזי דיני החוזים בטרם כריתת כל הסכם חשוב, על מנת שתוכלו לבחון את ההסכם בצורה מקצועית, בטרם תהיו כבולים להסכם. במידה ובכל זאת אתם מוצאים עצמכם במצב זה, הסתייעו בעורך דין העוסק בתחום החוזים כדי שיאמוד את סיכויי ביטול ההסכם.

תביעה לביטול חוזה

על צד המבקש לבטל את החוזה להודיע לצד השני פרק זמן סביר לאחר היוודע לעילת ביטול החוזה. לדוגמה, במידה ועילת הביטול היא כפייה, בתום פרק זמן סביר ממועד הפסקת הכפייה. ביטול החוזה משמע ביטול כל התחייבות הדדית והשבה של המצב לקדמותו. על כל צד להשיב לצד השני את אשר קיבל במסגרת החוזה.

בחלק מן המקרים יהא מספיק בהודעת ביטול לשם ביטול החוזה ובמקרים אחרים יידרש המבקש לבטל את החוזה לפנות לבית המשפט בתביעה לביטול חוזה. כך או כך, ככל והצדדים אינם תמימי דעים בנוגע לביטול החוזה, הסתברות גבוה שאחד הצדדים יפנה לבית המשפט בתביעה לביטול חוזה או תביעה לאכיפת החוזה ו/או כל סעד אחר. במסגרת תביעה לביטול חוזה, רשאי התובע לדרוש את ביטול החוזה, הן מן העילות המפורטות במאמר והן מעילות נוספות אשר אינן מפורטות במאמר זה. במידה והצד המבקש יוכיח את אחת העילות המפורטות להלן, יוכל לדרוש את ביטול החוזה, השבה של המצב לקדומותו וכן סעדים על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970.

כריתת חוזה

ראשית כל, יש לבחון בכלל האם נכרת ההסכם / החוזה ? הרי אם החוזה אינו נכרת כדין, הרי ברור שאין אנו מחויבים לדבר.בניגוד לדעה של רבים, אין צורך כי ההסכם יהיה בכתב (וזאת למעט בעסקת מקרקעין ו/או בעסקאות מסוימות שדרישת הכתב קבועה בחוק). מאידך, אין ספק כי, מהבחינה הראייתית, עדיף לעשות כל הסכם בכתב. במידה ואכן הגענו למסקנה כי נכרת חוזה, נשאלת השאלה, האם וכיצד נוכל לבטל את החוזה ? ישנם מספר עילות עיקריות המאפשרות את ביטול החוזה

עילות מרכזיות לביטול חוזה

התקשרות בחוזה בין הצדדים נובעת ממצגים שונים וההנחה כי הבינו את ההסכם והם חפצים בהתקשרותו. במידה וההתקשרות בהסכם נובעת עקב טעות, אשר לו היינו יודעים על קיומה לא היינו מתקשרים בהסכם, ייתכן ונהיה רשאים לבטל את ההסכם. לעניין זה נדגיש כי על הטעות להיות טעות יסודית הנוגעת לשורשו של עניין. בנושא זה, המחוקק עשה הבחנה לשניים, כך, האם עסקינן בטעות יסודית אשר הצד השני להסכם ידע או היה עליו לדעת אודותה או שמא מדובר בטעות יסודית אשר הצד השני להסכם לא ידע ולא היה עליו לדעת אודותה.

החוק קובע כי מי במידה ואחד הצדדים הוטעה ע"י הצד השני או מי מטעמו באשר למצב העובדתי או המשפטי הקשורים להסכם, ייתכן נהיה רשאים לבטל את ההסכם. בשים לב כי מדובר על הטעיה של הצד השני, בין אם מדובר בהטעיה אקטיבית ובין אם באמצעות מחדל.

החוק קובע כי אדם אשר התקשרות בהסכם עקב ניצול מצוקה, חולשה או חוסר ניסיון ע"י הצד השני או מי מטעמו, רשאי יהיה לבטל את ההסכם. החוק מוסיף לעילת העושק דרישה נוספת, כי תנאי ההסכם חורגים בצורה בלתי מקובלת מתנאי השוק ביחס לאדם הנעשק.

החוק קובע כי מי שהתקשר בהסכם עקב כפיה של הצד השני או מי מטעמו, נהיה רשאים לבטל את ההסכם. מדובר בעצם בכפיה באמצעות כוח או יום. בשים לב כי, לרוב, איום "חוקי" כגון פנייה לערכאות שיפוטיות, ללשכת ההוצאה לפועל, וכו' – לא מהווים "איום" העונה לדרישה זו.

הפרת חוזה

במידה ואחד מהצדדים מפר את החוזה, ייתכן ויעמדו לזכות הצד השני סעדים מכוח חוק. במקרים אלו, יש להבחין בין הפרה יסודית לבין הפרה שאינה יסודית. הסיווג החשוב הוא לצורך הסעדים הנדרשים וביטול החוזה. בנוסף, יסודות דיני החוזים גורסים כי חוזים יש לקיים. מסיבה זו, קבע המחוקק כי בהנחה והחוזה ניתן להפרדה לחלקים והופר רק אחד מחלקיו, אזי הנפגע זכאי לבטל רק את חלק החוזה שהופר.

הפרה יסודית

הפרה יסודית של הסכם היא הפרה המהווה הפרה של יסודות ההסכם. הפרה כזו שלו אדם מן היישוב היה מודע לכך שהצד המפר יפר את ההסכם בהפרה זו מבעוד מועד, לא היה מתקשר בהסכם.

במידה והצד השני הפר את החוזה בהפרה יסודית, הרי שהצד הנפגע זכאי לבטל את החוזה באופן מידי, באמצעות הודעת ביטול.

הפרה שאינה יסודית

הפרה שאינה יסודית, היא הפרה פחותה בחומרתה. במידה והצד השני הפר את החוזה בהפרה שאינה יסודית, הרי שעל הצד הנפגע לשלוח למפר הודעה ובה תינתן למפר אורכה סבירה לקיום התחייבותיו על פי החוזה. ככל ולא יעמוד באורכה זו, אזי הצד הנפגע יהא זכאי לבטל את החוזה, באמצעות הודעה, זולת אם בנסיבות העניין יהא ביטול החוזה בלתי צודק.

עורך דין ביטול חוזה

אין במאמר זה די כדי לסקור את מלוא האפשרויות ואין במאמר זה כדי להמליץ למאן דהוא לבטל ו/או להפר הסכם מכל סיבה המפורטת לעיל, ללא שקיבל ייעוץ מקצועי מעורך דין אזרחי וביטול חוזה אשר בחן את החוזה בעין מקצועית. כאמור, הדעה הרווחת היא כי הסכמים צריך לכבד ואילו ביטול הסכם הנו החריג שבחריגים.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il