הפטר מחובות ישר בהוצאה לפועל ?

לאחרונה נכנס לתוקף תיקון מס' 47 (הוראת שעה) לחוק ההוצאה לפועל. התיקון מאפשר לרשם ההוצאה לפועל, בנסיבות מסוימות, להעניק לחייב צו הפטר חלוט מחובותיו, כפי שבעבר היה סמכותו הבלעדית של בית המשפט המחוזי.

התיקון זכה לכינוי "חוק שמיטת חובות", וכן, לביקורות רבות, הן חיוביות והן שליליות. התיקונים האחרונים לחוק ההוצאה לפועל מראים את המגמה של המחוקק, אשר שם את ליבו לכשלים במנגנון ומנסה לשפר אותם. בין היתר, מקרים רבים בהם התשלום החודשי אותו משלם החייב לתיקי ההוצאה לפועל, במיוחד כאשר החייב הוכרז כחייב מוגבל באמצעים, לא מכסה אפילו את הריבית החודשית. המשמעות של הדבר היא שהחייב לעולם לא יסיים לשלם את חובו וכל חודש, חרף התשלומים החודשיים של החייב, החוב יגדל.

תיקון מספר 47, כאמור, עוסק במתן צו הפטר לחייבים על ידי רשם ההוצאה לפועל, בתנאים מסוימים. התיקון לחוק הינו "הוראת שעה". משמעות הדבר היא, שהנ"ל נבחן לפרק זמן של 3 שנים ולאחר מכן תעלה השאלה האם להאריך את התיקון, להשאירו בחוק כדרך קבע, לבטלו ו/או לבצע התאמות בחוק, בהתאם לנתונים ולבחינת הוראות החוק בשטח.

שימוש בהוראת שעה הוא שימוש די שכיח. לעניין זה, נזכיר כי גם תיקון מספר 29 לחוק ההוצאה לפועל, אשר ביטל, הלכה למעשה, את מאסר החייבים בתיקים אזרחיים (למעט מזונות), נכנס גם הוא באמצעות הוראת שעה, אשר הוארכה מפעם לפעם עד שנותרה בחוק כדרך קבע.

תנאי הסף להגשת בקשה למתן צו הפטר

חשוב לזכור כי לשכת ההוצאה לפועל ורשם ההוצאה לפועל הינם בעלי סמכות מנהלית-ביצועית ואינם בעלי סמכות שיפוטית, למעט מספר בודד של סמכויות שיפוטיות אשר הוקנו לרשם ההוצאה על פי חוק. לפיכך, ברור כי סמכותו של רשם ההוצאה לפועל מצומצמת מסמכותו של בית משפט המחוזי בהליכי פשיטת רגל, ויש לבדוק כל מקרה ומקרה לגופו ולבחור את ההליך הנכון עבור החייב. אלו הם חלק מתנאי הסף הנדרשים לקבלת הפטר ישירות בהוצאה לפועל:

  • סך מלוא חובותיו של החייב (לרבות חובות אשר אינם בני הפטר) לא עולים על סך כולל של 800,000 ₪, ובלבד שהחייב אינו חב כלפי נושה אחד סך העולה על 400,000 ₪.

  • אין בקשת פשיטת רגל של החייב או כנגד החייב תלויה ועומדת, וכן, במהלך חמש השנים אשר קדמו לבקשת ההפטר החייב לא הוכרז כ-פושט רגל, לא קיבל צו לכינוס נכסיו ולא קיבל צו הפטר.

  • אין לחייב נכסים בעלי ערך הניתנים לעיקול.

  • החייב הוכרז כ"חייב מוגבל באמצעים" למשך 4 שנים לכל הפחות.

  • החייב עמד בצו התשלומים החודשי במשך לפחות 3 שנים (למעט מקרים חריגים).

הפטר בהוצאה לפועל

התיקון לחוק נועד להקל על חיי החייבים אשר ידם אינה משגת, אשר דומה כי לעולם לא יסיימו לשלם את חובותיהם בלשכת ההוצאה לפועל וכי התשלום החודשי אשר הם נושאים ומשלמים לתיק האיחוד, המחולק לכלל הזוכים בתיקים הפרטניים, לא תורם ולא מסייע לזוכים במאומה.

בתחילת מאמר זה עמדנו על המקרים בהם חייבים מוכרזים כ-חייבים מוגבלים באמצעים, בעלי תיק איחוד בהוצאה לפועל. במקרים רבים, חייבים אלו משלמים צו תשלומים חודשי בסך של מאות שקלים בודדים, אשר מתחלק בין כלל הזוכים בתיקים הפרטניים.

במקרים אלו, דומה כי הריבית, אשר גדלה מדי חודש, גבוהה מצו התשלומים החודשי, ולפיכך, החייב לעולם לא יסיים לשלם את חובותיו. אם לא די בכך, החובות יגדלו מדי חודש בחודשו, וזאת חרף התשלומים החודשיים אשר נושא החייב.

ההפטר עתיד לפטור את החייב מכל חוב בר-תביעה. ההפטר לא יחול על חובות בגין תשלומי מזונות, חובות בגין קנסות וכו'. את בקשת ההפטר יש להגיש ללשכה בה פועל מסלול ההפטר בהתאם למחוז הרלוונטי לעניין.

לאור התנאים הרבים והנוקשים לפיהם מוסמך רשם ההוצאה לפועל להעניק לחייב צו הפטר מחובותיו וכן מגבלת השנים אשר על החייב להיות מוכרז כ-חייב מוגבל באמצעים, דומה כי במקרים מסוימים האופציה העדיפה והנכונה (ואולי גם היחידה) היא באמצעות פשיטת רגל בבית המשפט המחוזי. כיום ישנה רפורמה בהליך פשיטת הרגל וההליך מקל על חיי החייבים ומאפשר להם לקבל התחלה חדשה. אנו ממליצים לבחון כל מקרה ומקרה לגופו באופן פרטני עם עורך דין הפטר בהוצאה לפועל באופן מסודר ומקצועי, על מנת שהחייב יוכל לבחור את המסלול אשר מתאים לו.

צרו איתנו קשר

כתובת:
רח' שפע טל 1,
תל אביב 6701318

טלפון: 077-6001585
דוא"ל: Office@rwlaw.co.il