בטרם נדרש לגופו של עניין, נבהיר את השאלה הנשאלת. מה היא פסיקתה ולשם מה אנו נדרשים לה ?

פסיקתה

פסיקתה היא תמצית של פסק הדין שניתן בהליך, המפרש את החלקים האופרטיבים של פסק הדין, והיא מוסדרת באמצעות סעיף 198 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984. להבדיל מהפסיקתה, פסק הדין פורס את טענות הצדדים, דן בהם לגופו של עניין, מכריע בהם ומנמק את הכרעתו.

לצורך הדוגמה, ככל ופסק הדין קובע כי הנתבעים ישלמו לתובעת סך של 100,000 ₪, אזי הפסיקתה, לרוב, תכיל אך ורק את נושא התשלום, לרבות אופן התשלום, ריביות, הוצאות ושכר טרחה. ככל והפסיקתה חתומה, ניתן להגיש אותה לביצוע, ככל החלטה או פסק דין, בלשכת ההוצאה לפועל, לנוכח סעיף 6 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז-1967.

במקרה דנן, בית המשפט חתם על פסיקתה בתובענה לפירוק שיתוף במקרקעין לאחר מתן פסק דין ועל פי בקשת אחד הצדדים. לימים, הגיש התובע בקשה לביטול הפסיקתה, אליו הצטרפו מספר צדדים נוספים שהיו חלק מההליך, בטענה כי הפסיקתה אינה משקפת באופן מהימן את הקבוע בפסק הדין, ואף התברר כי הצד אשר הגיש לבית המשפט בקשה לחתום על אותה פסיקתה, לא המציא העתק מהבקשה לצדדים שכנגד, בניגוד לקבוע בתקנות סדר הדין האזרחי.

ביטול הפסיקתה ללא ביטול פסק הדין

בית המשפט נעתר לבקשה והורה על ביטול הפסיקתה והותרת פסק הדין עומד על כנו, בקובעו כי ביטול הפסיקתה אינו מחייב את ביטול פסק הדין וכי הפסיקתה שואבת כוחה מפסק הדין והיא אינה בעלת זכות קיום עצמאית מפסק הדין.

להחלטה המלאה, לחצו כאן – ת"א 8729-06 ד"ר יעקב מתתיה נ' חסון ואח'