משרד עורכי דין הוצאה לפועל

/משרד עורכי דין הוצאה לפועל
משרד עורכי דין הוצאה לפועל 2018-03-01T15:16:16+00:00
הכרות עם לשכת ההוצאה לפועל

נשאלת השאלה, מה זה בעצם הוצאה לפועל ? הוצאה לפועל נועדה לאפשר למי שהוא בעל זכות לממש את חובו.

ניתן לבצע בלשכת ההוצאה לפועל את הדברים הבאים:

 • פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי.
 • פסק דין או החלטה אחרת של בית דין דתי בעניין אזרחי.
 • החלטה על תשלום הוצאות בעניין שאינו אזרחי.
 • ערובה שקבע רשם ההוצאה לפועל.
 • החלטות, צווים, פסקי דין ומסמכים אחרים שנקבע לגביהם כי יש לבצעם כמו פסק דין, בין היתר שטרות ושיקים.

שיקים חוזרים

ההליך השכיח ביותר בהוצאה לפועל הינו ביצוע שיקים חוזרים. שיקים חוזרים נהפך למחלה שכיחה בעידן זה.

הליך ההוצאה לפועל נפתח ב"בקשה לביצוע". כך "מבצעים" למעשה פסקי דין, שטרות, שיקים, משכון, משכנתא וכו'. הליך נוסף שאנו מבצעים ישירות בלשכת ההוצאה לפועל נקרא בקשה לביצוע תובענה לסכום קצוב. הליך זה חריג יחסית, שכן מדובר על הגשת תובענה ישירות ללשכת ההוצאה לפועל.

עורך דין הוצאה לפועל
מסירת אזהרה לחייב

לאחר פתיחת ההליך בהוצאה לפועל, תומצא לחייב אזהרה. ברשות החייב לנקוט במספר אפשרויות:

 1. לפרוע את החוב.
 2. להגיש בקשה בטענת פרעתי המושתתת על הצהרת החייב כי מילא, או כי אינו חייב עוד למלא, אחר החיוב המוטל עליו, ורשם ההוצאה לפועל יכריע בבקשה.
 3. להגיש בקשה לצו תשלומים, שהיא בקשה לפרוס את החוב בתשלומים קבועים.
 4. ללכת לחקירת יכולת, ובחקירת היכולת, יברר רשם ההוצאה לפועל את יכולתו של החייב לפרוע את החוב, ובמסגרת חקירת היכולת, רשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע לחייב צו תשלומים.
 5. להגיש התנגדות לביצוע שטר [ כאשר נפתח ההליך באמצעות שטר בלבד ]. במידה וההתנגדות לביצוע שטר הוגשה במועד, יעכב רשם ההוצאה לפועל את הליכי ההוצאה לפועל, ויעביר את ההתנגדות [ אשר תשמש ככתב הגנה ] לבית המשפט המוסמך לדון בתובענה.
מילון מונחים בלשכת ההוצאה לפועל

איחוד תיקים

חייב בהוצאה לפועל שפועלים נגדו נושים רבים, ויש מספר תיקי הוצאה לפועל פתוחים על שמו, רשאי להגיש בקשה לאיחוד תיקים בלשכת ההוצאה לפועל שנפתחו מרבית התיקים נגדו. איחוד תיקים נועד להקל על החיים, כדי שישלם את חובו במרוכז לכלל נושיו בתיק אחד. בל נשכח כי ישנם סוגי תיקי הוצאה לפועל אשר לא ניתן לאחד. התנאי לאיחוד תיקים הוא כי החייב מסוגל לפרוע את מלוא חובותיו תוך פרק זמן סביר, בהתאם לטבלה דלמטה.

יצויין כי אף אם החייב אינו מסוגל לפרוע את מלוא חובותיו בפרק הזמן סביר, רשאי רשם ההוצאה לפועל לאשר לחייב את איחוד התיקים באחד משני תנאים:

 1. קיימים טעמים מיוחדים לכך.
 2. כל הזוכים הסכימו לבקשת החייב.
טבלת פרק הזמן הסביר
גובה החובתקופה
עד 20,000 ש"חעד שנתיים
עד 100,000 ש"חעד שלוש שנים
מעל ל-100,000 ש"חעד ארבע שנים

חייב מוגבל באמצעים

אדם מן היישוב אשר נתקל במושג זה לראשונה, אינו מבין את פשר המהות כאשר רשם ההוצל"פ מכריז על חייב כחייב מוגבל באמצעים. לפיכך, ראינו לנכון להבהיר את פשר המושג במאמר זה.

במידה והחייב אינו מסוגל לפרוע את מלוא חובותיו תוך פרק זמן סביר [ ראה פירוט בטבלת פרק הזמן הסביר ], רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כ"חייב מוגבל באמצעים".

מה משמעות ההכרזה על אדם כחייב מוגבל באמצעים ?

המשמעות של הכרזה זו מתבטאת באופן הבא:

 1. מלוא תיקיו של החייב יאוחדו [ למעט תיקים אשר לא ניתן לאחד ].
 2. חייב מוגבל באמצעים לא ייסד תאגיד ולא יהיה בעל עניין בתאגיד, אלא אם הורה רשם ההוצאה לפועל אחרת.
 3. פרטיו של החייב ירשמו במרשם חייבים מוגבלים באמצעים, אשר יהיה פתוח לעיון הציבור, אלא אם הורה רשם ההוצל"פ אחרת.
 4. בנוסף, רשם ההוצאה לפועל רשאי להטיל על חייב מוגבל באמצעים הגבלות שונות.
 • עיכוב יציאת החייב מן הארץ.
 • הגבלת החייב למשוך שיקים.
 • הגבלת החייב לעשות שימוש בכרטיסי חיוב.

רשם ההוצאה לפועל רשאי, בכל עת, לבטל הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים.

משרד עורכי דין הוצאה לפועל
חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו

חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו הינו מושג שכיח נוסף בהליכי ההוצאה לפועל. להלן נסקור את התנאים הנדרשים על כך שרשם ההוצל"פ יוכל להכריז זאת על חייב ואת המשמעות בדבר כך.

אלו התנאים המאפשרים לרשם ההוצאה לפועל להכריז על אדם כ- חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו:

 1. החייב לא מילא אחרי אזהרה ולא הגיש בקשה לצו תשלומים, ולא נתן לרשם ההוצאה לפועל הסבר סביר לחוסר המעש שלו.
 2. החייב לא הוכיח את מידת יכולתו לפרוע את החוב, או שלא הביא בפני רשם ההוצאה לפועל, ללא הסבר סביר, את המידע והמסמכים הדרושים לשם בחינת יכולתו לפרוע את החוב.
 3. החייב לא התייצב לחקירת יכולת.
 4. החייב לא התייצב במועד לבירור.
 5. החייב התייצב לחקירת יכולת אך לא הציג מסמכים שנדרש להציגם.
 6. החייב לא מילא הוראה או הצו שהוציא רשם ההוצאה לפועל במעמד הבירור או ההבאה.
 7. החייב סירב במעמד הבירור או ההבאה, ללא הסבר סביר, למלא הצהרה בדבר יכולתו, לחתום על כתב ויתור על סודיות, למסור מידע על יכולתו או להציג מסמכים.

 בהתקיים אחד מן התנאים דנן, רשאי רשם ההוצאה לפועל להכריז על החייב כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.

מה המשמעות של הכרזה על אדם כחייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו ?

השאלה הנשאלת היא, מה הוא פשר ההכרזה על אדם כ- חייב בעל יכולת המשתמט מתשלום חובותיו.
במידה וכך הוכרז החייב, וחלפה התקופה הקבועה בחוק ממועד המצאת האזהרה לחייב בהמצאה מלאה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להטיל על החייב את הסנקציות הבאות:

 1. עיכוב יציאתו של החייב מן הארץ.
 2. הגבלות החייב כלקוח מוגבל מיוחד בבנק.
 3. הגבלת החייב מעשיית שימוש בכרטיסי אשראי.
 4. הגבלת החייב מייסוד תאגיד או מהיות בעל עניין בתאגיד, במישרין או בעקיפין.
 5. הגבלת החייב מהחזקת רישיון נהיגה.

משרד עורכי דין הוצאה לפועל

הליך ההוצאה לפועל נפתח ב"בקשה לביצוע" [ שטר / משכנתא / משכון / תביעה / פסק דין ]. ההליך השכיח ביותר בהוצאה לפועל הינו ביצוע שיקים, כאשר שיקים חוזרים מכל סיבה שהיא. יודגש כי שיקים חוזרים הפכו לתופעה שכיחה בעידן זה, לפיכך, לשכת ההוצאה לפועל גובה את החוב עבור הזוכה.

הליכי ההוצאה לפועל טומנים בתוכם הליכים רבים וטענות משפטיות רבות ומרובות. למעשה, פקודת השטרות לבדה ניתנת לפרשנות במספר דרכים, אשר הפסיקה הכריעה בסוגיות אלו.

לפיכך, מומלץ, לפני כל הליך בהוצאה לפועל, להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום ההוצאה לפועל הבקיא ברזי חוקי ההוצאה לפועל.